سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره بیچرانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
فائزه زعفریان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
میلاد باقری شیروان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
شهرام نظری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

آللوپاتی به عنوان مواد طبیعی تولیدی توسط گیاهان یکی از عوامل موثر برپایداری اکوسیستم ها و تنوع زیستی حاکم بر آنهاست امروزه تنوع زیستی اهمیت خاصی یافته است و کاهش گونه ها و درنتیجه کاهش تنوع ژنتیکی گونه های وحشی و زراعی نگران کننده است ترکیبات آللوپاتیک نقش بسیار مهمی را در تنوع گیاهی غالبیت توالی و کلیماکس روینده های طبیعی و در سطح زراعی در تولید گیاهان موجود در آگرواکوسیستم ها ایفا می کنند استفاده مفرط از اگروکمیکال های مصنوعی اغلب باعث مخاطرات محیطی نامتعادل شدن میکروارگانیسم های خاک نقصان مواد غذایی تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و درنتیجه کاهش تولید توسط گیاهان زراعی می شود این تلفیق مواد اللوپاتیک در مدیریت زراعی ممکن است سبب کاهش مصرف علف کش ها قارچ کش ها و حشره کش های مصنوعی و کاهش زوال محیطی از طریق تاثیر بررشد میکروارگانیسم ها و ارگانیسم های مفید شود و باعث افزایش پایداری در اکوسیستم های زراعی گردد. دراین مقاله نقش آللوپاتی و نوع تاثیراتی که ممکن است برمحیط و اکوسیستم داشته باشد از قبیل تاثیر برتنوع زیستی توالی، نیتریفیکاسیون، بیماریهای گیاهی عمل میکروریزا و … مور بررسی مختصری قرارگرفته است.