سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعطااله حسینی – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاو
نغیمه بدراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم ک
فرشته کردرستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم ک

چکیده:

خطرات ناشی از حوادث و بلایایی طبیعی در کشورهای دنیا روزبه روز در حال افزایشاند، در نتیجه ارایه برنامه مناسب دولتها و بکارگیری روشهای مناسب مدیریتی و پیشگیرانه برای کاهش تلفات انسانی و خسارت مالی در هنگام وقوع چنین حوادثی ضروری است. در مطالعه حاضر سعی شده است که یکی از عوامل موثر در وقوع پدیده لغزش یعنی حجم بارش در حوزه تجن از جنگل های صنایع چوب و کاغذ مازندران مورد بررسی قرار گیرد. حوزه تجن دارای ۶ سری تحت پوشش طرح جنگلداری به نامهای پهنه کلا ، ارزفون ، آق مشهد ، امره ۱ و امره ۲ و واستون به مساحت های به ترتیب ۱۴۷۰ ،۱۱۳۱ ،۱۱۱۵، ۱۱۱۳ ،۲۲۶۸ و ۱۲۹۷ هکتار می باشد. میزان بارندگی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نشان می دهد که به ترتیب در سالهای مربوطه برابر ۷۶۹ ،۱۰۰۱ ،۷۹۱ ،۷۱۴ ،۶۸۴ و ۵۹۱ میلی متر در سال بارش وجود داشته است. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که در سال ۱۳۸۳ بیشترین بارندگی و بیشترین لغزش در حوزه تجن در قطعاتی از درون توده جنگلی و حاشیه جاده های جنگلی اتفاق افتاده است. سطح لغزش یافته از کل مساحت سری در سال ۱۳۸۳ برابر ۳/۲۱ هکتار بر آورد شده است که در مدت زمان یکسال تخریب عرصه را باعث گردیده و به عدم استقرار گونه های درختی و افزایش هزینه نگهداری راه های جنگلی منجر شده است