سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ولی باقری – معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام )

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوانبررسی نقش مشارکت آبخیزنشینان در اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه آبخیز کنگیر واقع در استان ایلاممورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در روستاهای حوزه آبخیز کنگیر واقع در شهرستان ایوان بوده و ۳۴۲ نفر ( خانوار ) بعنوان نمونه آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است . روش نمونه گیری ، خوشه ای و روش تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نرم افزارSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. فرضیه های پژوهش عبارتند از :-۱ بین شغل اصلی آبخیزنشینان و میزان مشارکت آنان در اجرای طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری رابطه وجود دارد. -۲ بین میزان تسهیلات دریافتی از بانکها و میزان مشارکت آبخیزنشینان در اجرای طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری رابطه وجود دارد. در این تحقیق بین فرضیه ۱ ، هیچگونه رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد و بین فرضیه ۲ در مقابل متغیر با ۹۹ % اطمینان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد