سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش آقاخانی – کارشناس ارشد منابع طبیعی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان –
اتنا بوالحسنی – کارشناس ارشد محیط زیست و عضو باشگاه پژوهشگران جوا
ساناز آقاخانی – کارشناس گیاه پزشکی
نسترن خواجه گان – کارشناس روانشناسی

چکیده:

در دنیای کنونی افزایش بی رویه جمعیت شهرها از یک سو و رشد و توسعه بی ضابطه آنها از سوی دیگر، همچنین صنعتی شدن و افزایش استفاده از سوختهای فسیلی (وسایل نقلیه، کارخانجات صنعتی و…) شهرها و جوامع بشری را در معرض یک فاجعه بزرگ زیست محیطی قرار داده که نادیده گرفتن و عدم توجه به آن خسارات جبران ناپذیری را بر انسان و محیط اطراف آن وارد می نماید، ازنکات مهم و اساسی در پیشگیری و کاهش اثرات مخرب یاد شده، کاهش منابع آلوده کننده محیط زیست از طریق آموزش عمومی و فرهنگ سازی در بین آحاد مردم جامعه است. هدف از این تحقیق، بررسی نقشسازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی و آموزش به منظور کاهش آلودگی های شهری در استان مرکزی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۱۰۵۳ عضو از مجموع اعضا هفت سازمان مردم نهاد فعال در حوضه زیست محیطی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۸۵ نفر از این افراد انتخاب گردیدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. به منظور انجام نمونه گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه گیری تصادفی ساده نسبی استفاده گردید. برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه از روش کرنباخ آلفا استفاده گردید که نشان دهنده اعتبار خوب پرسشنامه ها بود. پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها با روش آمار توصیفی و استنباطی، ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما(مد) و انحراف معیار محاسبه گردید. در زمینه آمار استنباطی از آماره هایی نظیر ضریب همبستگی اسپرمن، آزمون من-وایت نی و آزمون کورسکال والیساستفاده گردید. نتایج حاصل نشان دهنده ی رابطه ی مثبت بین میزان تحصیلات، آگاهی از عملکرد سازمان های غیردولتی بین المللی، استفاده از وسایل ارتباطی با سازمان حفاظت محیط زیست، با میزان موفقیت این سازمان ها در پیشبرد فعالیت های آموزشی کاهشآلودگی های شهری است. نتایج همچنین منعکس کننده ی رابطه ی معکوس و معنی دار بین متغیر مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بامیزان موفقیت این سازمان هاست، در حالی که بین سن افراد، سابقه عضویت آن ها، میزان آگاهی از عملکرد سازمان های غیردولتی داخلی، میزان تامین مالی با متغیر وابسته، رابطه ای دیده نشد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نیز گویای اختلاف معنی دار بین نوع هدف اعضاء و جنسیت آنان ازنظر میزان موفقیت در پیشبرد فعالیت های ترویجی و آموزشی در زمینه کاهش آلایندگی زیست محیطی توسط مردم است. ولی بین رشته ی تحصیلی و نوع همکاری آنها اختلافی دیده نشد