سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یونس وکیل الرعایا – عضو هئیت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و
احمد توانگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی نقش خوشه های صنعتی بر فرآیند توسعه محصول صنعتی جدید بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط همواره با مشکلاتی از جمله عدم بهره گیری بهینه از عوامل تولید، پراکندگی تولیدات درون خوشه و کمبود تنوع تولید به منظور ایجاد مزیت رقابتی، مواجه بوده است. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجام می شود، لذا ایجاد و بهبود همکاری های شبکه ای در قالب خوشه های صنعتی در این واحدها از جمله راهکارهای موثر در انعطاف پذیری تولیدات و افزایش توان رقابتی این شرکت ها محسوب می شود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی است، که نقش عوامل خوشه های صنعتی را بر فرآیند توسعه ی محصول جدید صنعتی، در شرکت های تولید کنندگان قطعات خودروی استان سمنان مورد بررسی قرار داده است. اطلاعات جمع آوری شده از ۴۳ شرکت تولید کننده قطعات خودرو با استفاده از آزمون آماری و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که توسعه خوشه های صنعتی موجب هم افزایی و توانمند سازی فعالیت های درون خوشه در راستای توسعه محصول جدید است و بین توسعه خوشه صنعتی و عملکرد توسعه محصول صنعتی جدید همبستگی مثبت وجود دارد.