سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – دکتری رشته فقه و مبانی حقوق،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مظاهر زمانی – کارشناس ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بحث در مورد مقوله هوش عاطفی به دلیل تاثیر زیادی که بر روی جنبه های مختلف زندگی انسان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا هدف از انجام این پژوهش آن است که جهت سنجش واندازه گیری میزان تأثیرهریک ازتوانمندی های هوش عاطفی برعملکرد بانک صادرات وتعیین بعد یا ابعاد با بالا ترین اثرگذاری گام برداریم. در این پژوهش روش نمونه گیری بصورت در دسترس میباشد و در آن نمونه ای به حجم ۲۷۵ نفر جهت کارکنان در نظرگرفته شده است. روش تحقیق بصورت( توصیفی – استنباطی ) می باشد که ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده است. داده های مورد نظر توسط روش آماریANOVAدر سطح ۵P<%مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند بررسی یافته های تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد هوش هیجانی با عملکرد بانک رابطه معنی داری دارد