سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی پولادی ریشهری – دکترای روان شناسی
ابراهیم سلیمانی – کارشناسی ارشد روان شناسی

چکیده:

مقدمه: امروزه نقشآموزش در افزایشکارائی، بهره وری و توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است و در این راستا، آموزش های فنی و حرفه ای با هدف ارتقاء توانمندی ها، کارآفرینی و جایابی شغلی از اولویت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال آن بود که نقشآموزش های فنی حرفه ای را در آمادگی کارآفرینی در بین دانش آموزان مراکز فنی حرفه ای شهر بوشهر مورد بررسی قرار دهد.روش: تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است. حجم نمونه مشتمل بر ۲۷۵ دانشآموز بود که به طور تصادفی از بین جامعه آماری هدف انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای سنجش آمادگی کارآفرینی بود که توسط پژوهشگر در طی تحقیق ساخت و اعتباریابی شد. مبانی فنی آزمون بیانگر پایائی و روائی بالائی آزمون مذکور بود. نتایج: یافته های پژوهشی نشان داد که آموزش های فنی حرفه ای در بهبود روحیه ابتکار و نوآوری، اعتماد به نفس، استقلال طلبی، پشتکار و روحیه دوراندیشی بیشترین تأثیر را دارا بوده است؛ حال آنکه در ریسک پذیری، توان واکنشدهی به موقعیت ها و خوش بینی تأثیر کمتری داشته است. در این زمینه تفاوت های جمعیت نگاری دیگری هم مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: آموزش های فنی و حرفه ای می تواند در ایجاد آمادگی برای کارآفرینی موثر باشد و شرایط و بستر مناسب را برای نوآوری و خلاقیت های فردی و اجتماعی فراهم نماید. توجه به این مولفه ها به عنوان زمینه کارآفرینی و رشد قابلیت های فردی از اهمیت خاصی برخوردار است.