سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
رضا موحدی – استادیارآموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در پژوهش حاضر، نقش اقتصادی آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از جنگل های بلوط استان کردستان مورد بررسیقرار گرفته است. جهت انجام این کار، تعداد ۱۳۰ پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنین شهرستانهای بانه، مریوان، سروآباد، سنندج، سقز و کامیاران که در ناحیه جنگلهای بلوط قرار دارند، جمع آوری شده است.جامعه آماری تحقیق را دو گروه ساکنین آموزش دیده که در دوره های آموزشی برگزار شده توسط اداره منابع طبیعی استان کردستان شرکت داشتهاند و ساکنین آموزش ندیده تشکیل میدادند. روش گردآوری دادهها با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه بود. دقتشاخصهاوگویه – هادرپرسشنامهیارواییصوریتوسطمتخصصانفنموردتائیدقرارگرفتهاست. بررسیپایاییابزارتحقیقپرسشنامهآلفایکرونباخمحاسبهگردیدورقم ۸۳ درصدبهدستآمدکهرقمقابلقبولیاست.نتایج نشان داد که تمایل دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به پرداخت ماهیانه هر فرد جهت حفاظت از اکوسیستم جنگلهای ۵۳۷۰ بوده است. بنابراین نتایج نشان داد که افزایش اطلاعات افراد / ۸۶۶۲ ریال و در گروه دوم ۸ / بلوط، در گروه اول ۳ در مورد اهمیت جنگلهای بلوط، منجر به افزایش قابل توجه تمایل آنها به پرداخت هزینه جهت حفاظت از این اکوسیستم خواهد شد. درآخرباتوجهبهنتایجبدستآمدهپیشنهادهایبرایحفاظتاز جنگل ارائه شده است.