سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عصمت حسن پور – عضو علمی دانشگاه پیام نور واحد رابر
سیدمصطفی شریف – عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

آموزش و پرورش در جهان متغیر و دانایی محور امروز، نیازمند نخبگان و دانایانی است که به بینش علمی مجهز باشند وبتوانند خود را با تقاضای جامعه سازگار کنند. نوسازی بینش ها و توانایی های آن ها از طریق ایجاد فرصت های آموزشیضمن خدمت مسیر می باشد(عالی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۷ ). با توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران و اظهارات صاحب نظران در زمینه نقش مهم آموزش های ضمن خدمت در افزایش کارآیی و اثربخشی کارکنان ، یکی از مهم ترین عواملی که در جهت نیل بهآنچه بیان شد باید مورد توجه فراوان قرار گیرد، بررسی نقاط قوت این دوره ها و ارائه راهکار های مفید جهت برگزاری موفق این دوره ها می باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی قوت های طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت و تعیین تفاوت های بین نظرات پاسخگویان با توجه به عوامل جمعیت شناختی می باشد