سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

صالح سالاری – کارشناس ارشد کارآفرینی
مهدی زرین سبب – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

نوآوری را میتوان تبدیل یک ایده و خلاقیت به محصولات خدمات اجتماعی یا فرایندهای صنعتی و تجاری جدید یا بهبود یافته دانست که قابل فروش باشند نوآوری و توسعه فناوری نتیجه مجموعه پیچیده ای ازروابط میان عناصرفعال درنظامی است که آن را نظام نواوری می نامند هنگامی که نظام نواوری درسطح ملی و بصورت منسجم برای تجاری سازی ایدهها و انتقال مداوم دانش تا سطح بهره برداری و تولید تجاری عمل نماید اصلاحا نظام ملی نواوری شکل گرفته است درتحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نارسایی ها و نقاط ضعف نظاههم ملی نواوری را که درکشورمان با آن مواجه هستیم شناسایی کرده تابتواند به عنوان ابزار یمناسب دراختیار سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه توسعه فناوری کشور قرارگیرد این مقاله درابتدا به چگونگی ظهور مفهوم نوآوری اشاره کرده و سپس به تشریح نظام ملی نوآوری پرداخته و درپایان رویکردهای نظام ملی نواوری را بررسی می کند درفرایندنواوری عوامل و بخشهای مختلفی حضور دارند کههرکدام دردل خود بخشهای مختلفی را جاگذاشته اند که به ترتیب نسبت به تعریف هرکدام خواهیم پرداخت