سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان اله منطقی – گروه عمران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مسعود اولی پور – گروه عمران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالکریم عباسی دزفولی – گروه عمران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

آگاهی از مراحل مختلف عملیات اجرایی ساخت و ساز و شناسایی خطرات و حوادث بالقوهو تجزیه و تحلیلحوادث روی داده در همه مراحل به ایجاد شرایط امن برای فعالیت کارکنان در پروژه کمک موثری خواهد نمود. در این مقاله شرح وظایف مهندسی ایمنی در پروژه های عمرانی بیان شده است. سپس پرسشنامه ای شامل دو بخش بر مبنای طیف لیکرات طراحی شده که بخش اول مربوط به ایمنی عمومی کارگاهها شامل ۲۴ عنوان و ۲۶۱ سوال و بخش دوم مربوط به ایمنی کار با دستگاه حفار تمام مقطع TBM و کار در تونل که شامل ۸۶ سوال است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارگاههای پروژه خط یک قطار شهری اهواز می باشد. با جمع اوری داده ها و آنالیز توسط نرم افزار SPSS مشخص گردید که ایمن ترین بخش مربوط به دستگاه حفار تمام مقطع با ۸۷/۸۲ درصد و نایمن ترین بخش مربوط به کار در ارتفاع با ۴۷/۲۲ درصد است.