سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فروغی اصل – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
فریده حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

اخیراً توسط محققان گامهای مختلفی جهت کنترل ترک خوردگی، خواص مکانیکی، توزیع تنش، . . . با استفاده از الیاف برداشته شده ولی بررسی کنترل نفوذ پذیری بتن ها با استفاده از انواع الیاف موجود مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از مصالح محلی و مواد افزودنی میکروسیلیس و فوق روان ساز پلی کربوکسیلیک دو سری نمونه، نمونههای شاهد و مسلح به الیاف پلی پروپیلن رشته ای ۱۲ میلیمتری به میزان ۰/۲ و۰/۴ و ۰/۸ درصد وزن سیمان ساخته شدند. نمونه ها بعد از عمل آوری در اتاقک بخار، به مدت ۲۴ ساعت تحت فشار ۵ بار، در دستگاه آزمایش نفوذ پذیری قرار داده شدند تا با اندازهگیری عمق نفوذ آب، میزان نفوذپذیری با استفاده از رابطهvalenta محاسبه گردد، برخی خواص مکانیکی هر دو نوع بتن نیز آزمایش گردید. در نهایت، مقدار درصد الیاف و اثرالیاف بر مقدار نفوذپذیری و تغییرات آن با خواص مکانیکی بتن مورد بحث و بررسی قرارگرفت