سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – تهران سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت
محمدحسین افتخار – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ت
شیرین هژبری فولادی زاده – کارشناسان انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهر
امیرملک محمدی بیدهندی –

چکیده:

در دهه های اخیر استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدهای بتنی با استقبال فراوانی همراه بوده است که این استقبال را میتوان مرهون توجیهات فنی و اقتصادی این نوع بتن دانست. از طرفی همواره یکی از نگرانیها در سدهای بتن غلتکی در رابطه با میزان نفوذپذیری این نوعبتن میباشد؛ بنابراین اندازه گیری میزان نفوذپذیری معیاری برای ارزیابی بتن غلتکی محسوب می گردد. میزان نفوذپذیری سدهای بتن غلتکی متأثر از نفوذپذیری بتن و درزهای موجود در سد میباشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر درز ها (درز سرد و درز داغ) در میزان نفوذپذیری سدهای بتن غلتکی است. در این تحقیق از دو آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن و تعیین عمقنفوذ آب در بتن برای تعیین ضریب نفوذپذیری بهرهگیری شده و در پایان داده های بدست آمده از این دو آزمایش با یکدیگر مقایسه می- شود