سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محسن عسکری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

این مقاله به بررسی تئوریک مفهوم پذیرش اجتماعی و روشهای اندازه گیری آن می پردازد. یکی از بهترین ابزارهای تحلیل نظری این شاخص، مدلهای رفتاری می باشد. سیر تکوین مطالعات انجام شده در سطح بین الملل در چهل سال گذشته نشان می دهد که این شاخص همچنان حجم اندکی از مطالعات اجتماعی- روانشناختی ترافیک را به خود اختصاص داده که سهم مقالات داخلی از ان بسیار ناچیز می باشد. از سوی دیگر دو گروه علمی روانشناسان و جامعه شناسان در غرب در سالهای اخیر توجه خود را به اهمیت کلیدی مفهوم پذیرش اجتماعی و میزان آن منعطف ساخته اند. این مقاله از یک سو با مروری بر مهمترین تئوریهای تحلیل رفتاری سعی نموده است. در جهت پشتوانه سازی مطالعات نظری و عملی آتی، مدلهای هم پیوند با مفهوم پذیرش اجتماعی را شناسایی کرده و از سوی دیگر به تعریف دقیق تری از این شاخص و به ویژه کاربردهای عملی آن در حوزه مسائل ترافیک و حمل و نقل بپردازد.