سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم اله دادی – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود اله دادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
ساسان امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

پرش هیدرولیکی ازنوع جریانهای متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی عدد فرود بزرگتر از یک به زیر بحرانی عدد فرود کوچکتر از یک تغییر می یابد که با استهلاک انرژی قابل توجه همراه است در مسیر طول پرش نقطه ای وجود دارد که در آن عمق جریان برابر با عمق بحرانی و عدد فرود برابر با یک می شود که با اندازه گیری این عمق می توان براحیت دبی در عرض واحد ( فرمول در متن مقاله) که در آن yc عمق بحرانی می باشد را بدست اورد و از آنجا دبی کل جریان Q=q*b که b عرض حوضچه ارامش می باشد را محاسبه نمود هدف این تحقیق تعیین فاصله محل بوجود آمدن عمق بحرانی از ابتدای پرش برحسب درصدی از طول کل پرش و طول غلتاب پرش درحوضچه های آرامش افقی با بستر زبر با استفاده از تحقیقات پترکا ا زموسسه USBR و سابرامانیا و هگر میب اشد که پس از بررسی های زیادی این نسبت حدود ۱۴٫۷۰ درصد طول پرش بدست امد.