سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام فرمانفرمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدرضا رشیدیان وزیری – گروه پژوهشی اپتیک و اسپکتروسکوپی، پژوهشکده لیزرواپتیک، تهران
فرشته حاج اسماعیل بیگی –

چکیده:

در این مقاله به برهمکنش موج الکترومغناطیسی گاوسی باریکه لیزری با محیطی با غیرخطیت اپتیکی کر می پردازیم. سپس با استفاده از محاسبات عددی الگوهای پراش ناشی از این عبور در تقریب میدان- دور را بدست خواهیم آورد و از تحلیل این الگوهای پراش، پدیده مدولاسیون خود فاز، خود کانونی و خود واگرایی که از خواص اپتیکی غیرخطی می باشد را بررسی خواهیم کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد تعداد حلقه های پراش مشاهده شده در دورمیدان، به فاصله نمونه غیر خطی از محل کانون باریکه کانونی شده بستگی دارد