سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی سراجیان اردستانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس دانشگاههای پیام نور و علمی کار

چکیده:

عنوان پژوهش حاضر بررسی نظام مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران از دیدگاه مدیران و مشاوران مراکز است . هدفهای پژوهش ابتدا بررسی وضعیت موجود مولفه های نظام مدیریت منابع انسانی (جذب ، بهسازی و نگهداری) سپس یافتن وضعیت مناسب و مطلوب مولفه های مذکور از دیدگاه مدیران و مشاوران مراکز آموزش از راه دور می باشد . در بخش مبانی نظری پژوهش ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب ، بهسازی و نگهداری ) و همچنین نظام آموزش از راه دور تشریح شده است . روش پژوهش بر اساس اهداف پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع میدانی و روش پژوهشی توصیفی و از نوع زمینه یابی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و مشاوران شاغل در مراکز آموزش از راه دور شهر تهران را شامل شده است . با توجه به تعداد محدود مدیران و مشاوران در مراکز فوق حجم نمونه با کل جامعه برابر بوده ،از این روتعیین حجم نمونه به صورت سرشماری بوده است . ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته ۳۰ سوالی و گزینه های پاسخ آن بر اساس طیف لیکرتی بوده است . جهت تحلیل داده ها از آزمونT گروههای مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است . اهم نتایج به دست آمده به قرار زیر است ؛ در وضعیت موجود متغیرهای جذب ، بهسازی ونگهداری (نحوه آزمونهای استخدامی و مصاحبه و نحوه اطلاع رسانی ، نحوه ارزشیابی کنونی و میزان آموزشهای ضمن خدمت و تاثیر ارزشیابی در ترفیع ، خدمات بیمه ای امکانات رفاهی ایاب و ذهاب و مزایای بازنسشتگی) در وضعیت مطلوب متغیرهای جذب ، بهسازی ونگهداری ( رعایت روشها و مراحل استخدام با توجه به مهارتها و دانش و تجربیات افراد ، رعایت شاخصهای ارزشیابی متناسب با کار اطلاع از نتایج ارزشیابی و تناسب آموزشها ، اقدامات مناسب در جهت انواع بیمه ها افزایش خدمات رفاهی و مزایای بازنشستگی و تشکیل صندوق های تعاونی) مورد نظر پاسخ دهندگان بوده است