سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی سراجیان اردستانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

اهداف پژوهش ابتدا بررسی وضعیت موجود مولفه های جذب بهسازی و نگهداری سپس یافتن وضعیت مناسب و مطلوب مولفه های مذکور از دیدگان مدیران و مشاوران مراکز اموزش ازراه دور میباشد این پژوهش کاربردی و براساس گرداوری داده ها از نوع میدانی و روش پژوهشی توصیفی و ازنوع زمینه یابی بوده است جامعه اماری پژوهش کلیه مدیران و مشاوران شاغل درمراکز اموزش از راه دورشهرتهران را شامل شده است باتوجه به تعداد محدود مدیران و مشاوران تعیین حجم نمونه به صورت سرشماری بوده است ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته ۳۰سوالی و گزینه های پاسخ آن براساس طیف لیکرتی بودهاست جهت تحلیل داده ها از ازمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است اهم نتایج بدست آمده به قرارزیر است دروضعیت موجود متغیرهای جذب بهسازی و نگهداری نحوه ازمونهای استخدامی و مصاحبه و نحوه اطلاع رسانی نحوه ارزشیابی کنونی دروضعیت مطلوب متغیرهای جذب بهسازی و نگهداری رعایت مراحل استخدامی با توجه به سوابق افراد رعایت شاخصهای متناسب با کار موردنظر پاسخ دهندگان بوده است.