سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدیجه جوان – دانشجوی دکترا
علیرضا سلیمانی – دکترا
سیاوش معبودی – کارشناسی ارشد

چکیده:

در پژوهش حاضر مراکز فروش صنایع الکترونیک و شرکتهای پشتیبان آنها به عنوان دو کاربری مهم از کالاها و خدمات نوین از نظر توزیع فضایی در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته و در محیط نرم افزار Dijit ،Arc Map نقطه شده و بر اساس مدل بیضی استاندارد و دایره استاندارد، فاصله استاندارد توزیع مکانی آنها مشخص گردیده است. سپس با انطباق نقشه تراکم جمعیتی و صنایع الکترونیک و شرکتهای گارانتی صنایع الکترونیک ،الگوی توزیع فضایی آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مکانی در نرم افزار Arc GIs با مدلهای Standard Ellipse ،Standard Distance و Mean Center مشخص گردید که توزیع فضایی این زیر ساخت ها به نسبت جمعیتی متناسب نبوده و همچنین بیضی استاندارد نیز انحراف و چولگی توزیع را از حالت استاندارد نشان داده است. لذا بر اساس مدل دایره استاندارد، فاصله و محدوده استاندارد پراکنش این تحلیل شده است.