سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه رزمخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

غذا از عوامل اصلی می باشد که تمامی نوع بشر برای زندگی باید به آن دسترسیی داشیته باشیدس دسترسیی بیه حیدا ل غیذای اساسیی کافی و تثبیت تغذیه ای کافی از نظر حقوق بشر مورد توجیه یرار گرفتیه اسیتس انسیان روزانیه بیه کیالری هیای متناسیت و مقتضیی نیازمند است س گرسنگی و سوء تغذیه از مسائل بغرنج جهانی برای افرادی است که دسترسی به غذای کافی ندارندس در خصوص حق بر غذا بحث ها و تلاشهای متعددی صورت پذیرفته است از جمله این موارد میثاق بین المللی حقوق ا تصیادی -اجتماعی و فرهنگی در سال ۶۶۱۱ می باشد س در ماده ۶۶ این میثاق حق هر کس در خصوص تامین غذای کافی و تداوم بهینیه –سازی شرایط زندگی امری الزامی معرفی شده است س ماده ۶۱ این میثاق بحث امنیت غذایی را مطرح می کند : دسترسی به غذا برای اداره و تامین سیلامتی و زنیدگی فعیال توسیط همیهمردم در تمام او اتی که نیاز به غذا هستس امنیت غذایی به این معنی است که از کافی بودن غذا اطمینان حاصل شده و دسترسیی به آن امکان داشته باشد و عرضه به اندازه کافی بوده باشدسدر وا ع یکی از وجوه امنیت انسانی امنیت غذایی است س امروزه با گسترش مفهوم توسعه انسانی ، مسئله امنیت غذایی ابعیاد تیازه ای به خود گرفته است و به یکی از مهمتیرین مباحیث در کلییه کشیورهای جهیان تبیدیل شیده اسیت س در نتیجیه ایین اهمییت موضیوعمزبور در سطح بین المللی نیز بسیار مورد توجه وا ع گردیده استس این پدید هبا تمام ابعاد ا تصادی ، اجتماعی و سیاسی جوامع مرتبط می باشد س لیذا آنهیه بیرای مقابلیه بیا نیا امنیی غیذایی و گرسینگیضرورت می یابد ا داماتی جامع و هماهنگ در تمام سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی می باشدس در ایین راسیتا سیازمان ملیل متحید بخصیوص سیازمان خواروبیار و کشیاورزی ملیل متحید فیائو( از اواییل دهیه ۱۶ مییلادی ایین موضوع را جزء مسائل بسیار مهم در صدر فعالیتهای خود رار داده استس فائو یه کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در حال پیشرفته کردن کشاورزی خود هستند تا به این طرییق از امنییت غیذایی لازم برخوردار شوند کمک می کند سهدف فائو این است که با ترغیت توسعه مداوم روستایی با تاکید بیر حفاظیت از کشیاورزا ن ،تشویق تولید غذا و خودکفایی غذایی و بالا بردن سطح تغذیه به گسترش ا تصاد جهانی کمک کند س اما در اینجا دو سوال اساسی ابل طرح است :اول اینکه فائو هگونه و به هه ترتیت در راسیتای بحیث امنییت غیذایی گیام برداشیتهاست و دوم اینکه آیا در این خصوص موفق بوده است یا خیر ؟در ادامه مطالت با انجام تحقیقات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی سعی می شود که پاسخ سوالات مطروحه در مقدمیه معیینگرددس تحقیق حاضر در دو بخش کلی ارائه می شود سبخش اول به بررسی اصطلاحات مربوط بیه امنییت غیذایی اختصیاص دارد و بخیش دوم به بررسی فائو و ا دامات این سازمان در خصوص بحث امنیت غذایی می پردازد