سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه
ایمان گرامی مقدم – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه
محمد امیری – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه
مهران فرمانی – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت بهر هبرداری سد و نیروگاه

چکیده:

سد و نیروگاه دز یکی از مه مترین نیروگا ههای بر قآبی کشور است. این نیروگاه در طی سا لهای گذشته وظیفه کنترل فرکانس برق کشور را بر عهده داشت. در جریان خشکسالی شدید سا له ای ۸۷ و ۸۸ ، وظیفه این نیروگاه سنگی نتر ش د. به دلیلمحدودی تهای تولید دیگر نیروگا ههای آبی و نیاز مبرم شبکه برق استان به انرژی راکتیو در اثر فرارسیدن گرمای زودر س، بار تولید انرژی راکتیو مورد نیاز استان و همچنین تنظیم ولتاژ شبکه برق به این نیروگاه محول شد . میزان تولید انرژی اکتیو ایننیروگاه به ازای آب خروجی از توربی نها کاهش قابل ملاحظ های یافت تا از آب خارج شده جهت انرژی راکتیو استفادهشود.عدم وجود سیستم مد کندانسور در این نیروگاه باعث کاهش شدید تولید انرزی اکتیو شد. این در حالی بود که اگر الگوی واقعی مصرف مخصوص ( میزان آب خارج شده از نیروگاه جهت تولید یگ مگاوات ساعت بر ق) درهر تراز بهره برداریرعایت م یشد،میزان تولید انرژی اکتیو به مراتب افزایش م ییافت. نتیجه این امر کاهش درآمدهای نیروگاه دز بود. این در حالیاست که میزان درآمد حاصل از تولید انرژی راکتیو، در مقایسه با درآمد شبی هسازی شده در صورت تولید انرزی اکتیو که تولیدهدر رفته به حساب م یآید، به مراتب کمتر م یباشد. همچنین هزین ههای تعمیرات در این مدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش رانشان م یدهد. این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین بازار برق را نشان م یدهد. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد این نیروگاه در سا لهای خشکسالی یاد شده به بررسی تاثیر نصب خازن در محل پست این نیروگاه پرداخته شدهاست و تاثیر آن برمولف ههایی مانند مصرف مخصوص، میزان تولید توان راکتیو، ضریب قدرت و درآمد نیروگاه پرداخته شده است