سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین پیچکا – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
عسکر جانعلیزاده چوب بستی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

یکی از مناسب ترین تکنیک اصلاح بسترهای نرم اجرای ستونهای سنگی تقویت شده با پوشش ژئوسنتتیک در آن می باشد پوشش ژئوسنتتیکی موجب افزایش سختی ستون سنگی می شود بعلاوه اینکه از لغزش جانبی مصالح ستون بدرون خاک رس مجاور جلوگیری می کند دراین پژوهش با استفاده از نرم افزار Plaxis اثر سختی پوشش ژئوسنتتیک مقدار سربار عمق پوشش گذاری و قطر ستون در نسبت نشست نشست پی بهسازی شده با ستون سنگی تقویت شده نسبت به ستون سنگی معمولی بررسی شد . بررسی ها روی ستون تک که در زیر پی منفرد با قطری برابر قطر موثر حاصل از ۲۰% بهسازی قرار دارد انجام شد. برای الیاف دور ستون سنگی از ژئوتکستایل ringtrac استفاده شد. مدلسازی آن با المان ژئوگرید و بصورت الاستیک صورت گرفت. ازنتایج به دست آمده مشخص شد که انبساط بطور قابل توجه در مناطق بالایی رخ میدهد. پوشش ژئوسنتتیکی موجب کاهش قابل توجه انبساط در مناطق بالایی و انتقال نیروی بیشتری به عمقهای پایین تر می شود.