سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهنسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله پی نواری مستقر بر روی ماسه که با تراشه لاستیک های فرسوده مخلوط شده است مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مسلح سازی خاک، از ۳مخلوط متفاوت ۱۵% و ۳۰% و ۵۰% لاستیک به صورت حجمی مورد استفاده قرار گرفته است. خاک زیر پی تحت ضخامت های مختلف از مخلوط ماسه و تراشه لاستیک مسلح قرار گرفته و تحلیل های شبه استاتیکی انجام شده است و مدل تحت شتاب های افقی مختلف زلزله قرار گرفته و تاثیرات خاک مسلح بر روی نشست مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از لاستیک به میزان زیادی منجر به کاهش نشست می شود و همچنین به دلیل آنکه لاستیک دارای میراثی می باشد، تاثیر شتاب زلزله در حالتی که از مخلوط ماسه و تراشه لاستیک در خاک زیر پی استفاده می شود، کاهش خواهد یافت.