سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سکینه نقویان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید حسنی – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری –
داودعلی ساقی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

تنوع ژنتیکی و حفظ ذخایر ژنتیکی از اهداف مهم اصلاح نژادی محسوب میشوند استفاده ازنشانگرهای مولکولی درسالهای اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت ها و حیوانات حفاظت شده کاربرد گسترده ای یافته است باتوجه به اهمیت حفظ تنوع درنژادهای بومی و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور جمعیت گوسفندکردی شمال خراسان با استفاده از۲ نشانگر ریزماهواره با نام های BMS BMS100و۲۳۶۱ ازنظر تنوع دورن جمعیتی مورد بررسی قرارگرفت پس از بهینه سازی شرایط و انجام واکنشهای زنجیره ای پلیمراز pcr و تصاویر الکتروفورز ژل آکریلامید نشان داد تمامی جایگاه ها به خوبی تکثیر شدند و جایگاه های BMS BMS1004و۲۳۶۱ به ترتیب ۷و۶ آلل تولید کردند دامنه هموزیگوسیتی و هتروزیگوسیتی برای این جایگاه ها به ترتیب ۰/۲۲-۰/۱۴و۰/۷۸-۰/۸۶ بود و همچنین مقدار شاخص شانون به ترتیب ۱/۸۷و۱/۴۹ بدست آمد.