سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
زهره حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، بخشی از استان همدان میباشد که در زون دگرگونی سنندج- سیرجان قرار گرفته است. توده پلوتونیک الوند مهمترین پدیده آذرین منطقه میباشد که پیرامون آن را سنگهای دگرگونی مجاورتی و ناحیهای با درجه دگرگونی پایین تا بالا فرا گرفته است. این سنگ ها را می توان به سه گروه سنگ های دگرگونی مجاورتی، دگرگونی ناحی های و میگماتیت ها تقسیم بندی نمود. بلورهای گارنت تقریباً در تمامی سنگهای دگرگونی منطقه (به جز اسلیتها و فیلیتها) و در سنگهای آذرین (آپلیتها، پگماتیتها و مونزوگرانیتها) به عنوان یکی از فراوانترین پورفیروبلاستها حضور دارند. این بلورها غنی از آلماندین بوده و بلورهای گارنت در سنگهای دگرگونی ناحیه ای دارای یک نسل هستند. این بلورها شکلدار تا نیمهشکل – دار بوده و دارای منشأ دگرگونی میباشند، ولی واکنشهای تشکیل گارنت در آنها یکسان نبوده و تبلور گارنت طی واکنشهای متفاوتی صورت میگیرد. برای مثال تشکیل این کانی در گارنت-میکا شیستها به خرج کلریت بوده و در شیستهای درجه بالا به ویژه در مجاور رگههای آپلیتی و پگماتیتی گارنت همراه مسکویت و استارولیت گرداگرد بلورهای سیلیکات آلومین (سیلیمانیت) دیده میشود.