سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریسا شالبافا – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،باشگاه پژوهشگران جوان،خرم آباد،ا
شهرام نخجوان – عضو هئیت علمی گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه ژنوتیپ های جو و معرفی بهترین ژنوتیپ جهت استفاده در کارهای اصلاحی بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی برای منطقه اهواز، آزمایشی در قالب طرح بلوک تصادفی با ۲۰ ژنوتیپ ( ۱۸ ژنوتیپ جدید همراه با دو رقم ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به اجرا درآمد. تعداد – شاهد) در چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ دانه در سنبله اصلی، تعداد کل دانه در متر مربع، وزن ۱۰۰۰ دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه صفات مورد بررسی بودند. داده های حاصله مورد تجزیه واریانس ساده قرار گرفته و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. در تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها ،۱۸ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ، ۱۷ و کلاستر دوم ژنوتیپ های ۴ ،۱۲ ، در ۳ کلاستر قرار گرفتند. در کلاستر ۱ ژنوتیپ های ۱ ۲۰ قرار گرفتند. با توجه به حداکثر فاصله ژنتیکی بین ژنتیکی بین ژنوتیپ ،۱۳ ،۱۱ ،۵ ،۳ ، ۱۹ و در کلاستر سوم ژنوتیپ های ۲ های کلاستر ۱ و ۲ به منظور استفاده از هتروزیس می توان از ژنوتیپ های این دو گروه استفاده نمود.