سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی شکیبایی – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف ما بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی است، چرا که در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (۱۱۰) عنوان شده که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ۱۰ درصد برسد. برای تحقیق این مهم، از آن جا که نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش (کاهش) نرخ مشارکت اقتصادی، درآمد سرانه و نسبت ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن و بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش (کاهش) نسبت مالیاتی می شود، در حالی که تأثیر مثبت نسبت جمعیت شهرنشین بر نسبت مالیاتی از نظر آماری معنی دارنمی باشد.