سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز
شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

افزایش عمق جریان دربالادست تلاقی رودخانه ها ناشی از انقباض جریان درمحل اتصال شاخه فرعی به اصلی می باشد و ازاهمیت خاصی در سازه های هیدرولیکی برخوردار است. دراین تحقیق تاثیر گردشدگی لبه پایین دست اتصال در تلاقی رودخانه برروی نسبت اعماق جریان بررسی شده است. در این آزمایشات تاثیر عواملی ازقبیل نسبت دبی Qr عدد فرود Frd و همچنین نسبت شعاع اتصال لبه پایین دست تلاقی به پهنای کانالRbبر روی نسبت اعماق مورد بررسی قرار گرفت و روابطی نیز برای نسبت اعماق جریان در محل تلاقی استخراج گردید. نتایج آزمایشات نشان داد با افزایش عدد فرود پایاب ونسبت دبی Qr نسبت عمق جریان در کانال اصلی بالادست به عمق پایین دست افزایش می یابد.همچنین با افزایش نسبت Rb نسبت عمق جریان درکانال اصلی بالادست به عمق پایین دست بطور محسوسی کاهش می یابد.