سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه لطیفی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
پروانه ازمایش فرد – اسانید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عزیز خرازی پاکدل – اسانید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علیرضا صبوری – اسانید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بهترین عامل برای تعیین پتانسیل رشد جمعیت یک گونه در شرایط مشخصنرخ ذاتی افزایش طبیعی (rm) است. این مقوله به عنوان آمادگی برای مقایسه جمعیت‌های مختلف و اثر عوامل مختلف بر جمعیت‌ها به کار می‌رود . این مقاله به بررسی نرخ شکار گری سن شکار گر Orius albidipennis روی کنه Tetranychus turkestani می‌پردازد. میانگین شکار گری روزانه برای پوره های سنین یک ، دو، سه ، چهار، پنج و حشرات ماده و نر به ترتیب ،۱۲۲/۵ ±۶/۹ ،۱۰۸/۲±۶/۱ ،۷۹/۰۵±۵ ،۲۲۱/۹±۱۱/۵ ،۱۸۳/۸۳±۹/۷ ،۱۸۳/۸۲±۹/۴ ۲۱۸/۳±۱۰/۸ و میانگین شکارگری در طول دوره برای این مراحل نیز به ترتیب ۲۷۶۱ ڂ /۲۳±۲۲۱/۹ ،۹۷۰/۹۵±۵۹/۵۹ ،۶۸۶/۹±۴۹/۲۳ ،۴۳۷/۹۳±۴۹/۰۳ ،۳۴۰/۵۸±۲۹/۵ ،۲۹۰/۳۵۷±۲۴/۹ و ۲۳۲۷±۱۶۸/۴ به دست آمدن بیشتری شکار گری مربوط به حشره ماده است.