سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه ستاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی نورطوبی

چکیده:

از آنجا که تکنولوژی تشخیص فرکانس رادیویی با سرعت زیادی رشد میکند و فروشندگان بزرگ شروع به وارد آوردن فشار به پشتیبانان خود برای پذیرش این تکنولوژی نمودهاند، تجزیه و تحلیل هزینه-فایده برایRFIDبه یکی از موضوعاتی تبدیل شده است که توجه زیادی را میطلبدRFIDبه تکمیل یا جایگزینی سیستمهای بارکدگذاری و سیست مهای پیگیری سنتی دستی میپردازد. وظیفه ی اصلی این سیستمها تشخیص، بازیابی، رهگیری و ذخیره ی اطلاعات کالای تجاری به صورت اتوماتیک میباشد.پذیرش این تکنولوژی موجب دستیابی به اندازه حرکتی سریع تر در جهت دستیابی به تکنولوژی شود. کما اینکه امروزه بهکارخانجات، فشارهای تکنولوژیک، اجتماعی و رقابتی زیادی برای انتقال به این تکنولوژی جدید و ابداع دراین حوزه وارد میآید. بهدلیل مزایای بالقوهی بهدست آمده و هزینه های سرمایه گذاری بالای نصب این تجهیزات، کارخانجات باید با دقت فراوانی به ارزیابی تمامی امکاناتRFID بپردازند و برای حصول اطمینان از اینکه منابع آنها به گونه ای عادلانه خرج شده است این سیستم را دقیقا بررسی نمایند. این مقاله اساسی را برای تسهیل درک ما از ایجاد ارزش افزوده، سنجش و را ههای ماکزیمم کردن ارزش تکنولوژی توسطRFID فراهم میآورد.