سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن امیرصادقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی وا
علی کدخدایی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
محسن زینالی – کارشناس ارشد پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

یکی از مشکلات مهم در برخی از مخازن کربناته وجود تخلخل های حفره ای غیر مرتبط میباشد که میتوانند در اثر انحلال بافتهای رسوبی یا قالب های فسیلی بوجود آیند که منجر به ، به تله افتادن مواد هیدروکربنی در اینحفرات شده و مراحل استخراج مفید از مخزن و بازده بیشتر چاه را با مشکل روبرو کنند. در این مطالعه سعی شده است روش هایی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی تخلخل برای شناسایی و محاسبه تخلخل های حفره ایغیرمرتبط پیشنهاد شود به صورتی که با بدست آوردن اختلاف دو نگار نوترون-چگالی و صوتی بتوان نگار تخلخل های غیرمرتبط را رسم نمود و زون های حاوی تخلخل های ثانویه را شناسایی کرد. با محاسبه نگار انحراف سرعت که با تبدیل داده های نگار تخلخل صوتی به نگار صوتی مصنوعی محاسبه میشود ، تفاوت بین نگار صوتی واقعی با نگار صوتی مصنوعی به عنوان نگار انحراف سرعت قابل ترسیم است. نحوه تاثیر تخلخلهای ثانویه بر روی محاسبات آب اشباع شدگی با استفاده از نتایج بدست آمده از محاسبات ضریب سیمان شدگی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج نشان داده اند با افزایش تخلخلهای ثانویه در مخازن نتایج مربوط به ضریب سیمان شدگی نیز افزایش یافته است و چون این ضریب به صورت توان در معادلات اشباع آب عمل میکند با افزایش توان در معادلات نتایج آب اشباع شدگی نیز افزایش مییابند.