سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی،دانشگاه زنجان
جواد مرادلو – استادیاران گروه مهندسی عمران،دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی –

چکیده:

سدهای بتنی قوسی از جمله سازههای استراتژیکی هستند که حفظ ایمنی آنها در هنگام زمین لرزه بسیار حیاتی است. ایجاد وگسترش ترک بعد از وقوع زمین لرزههای متوسط و شدید میتواند در کارایی و سرویسدهی سدهای بتنی تاثیرگذار باشد. همچنین شناخت نوع و نحوهی گسترش ترک در بازسازی و ترمیمسدهای بتنی آسیب دیده،بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به تحلیل دینامیکی غیر خطی سد بتنی قوسی کرج تحت اثر بارگذاری های سه مولفه ای زمین لرزه های حوزه نزدیک در سطحMCE پرداخته میشود. در تحلیلها اندرکنش کامل دینامیکی آب و سازه با احتساب تراکم پذیری سیال و مرزهای جاذب انرژی لحاظ شده است.همچنین از اندرکنشپی و سازه صرف نظر شده و پی به صورت صلب مدل شده است. در این مطالعه رفتار غیرخطی مادی بتن سد در تحلیلها با استفاده از مدل ترکپخشی ثابت مدل شده است. نتایج این مطالعه به صورت تاریخچه زمانی تغییرمکان،فشارهیدرودینامیکی و الگوی ترک خوردگی با یکدیگر مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد که با افزایش شدت آریانس رکوردها ،حجم ترک خوردگی در بتن بیشتر پدیدار میگردد