سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت بازرگانی، بوئین زهرا ، ایران
آزاد توشیح – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت بازرگانی ، بوئین زهرا، ایران
پیمان امجدی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت بازرگانی ، بوئین زهرا، ایران
شیما گردیده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوئین زهرا، گروه مدیریت بازرگانی ، بوئین زهرا، ایران

چکیده:

صنعت بیمه کشور، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی، با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه، پیشرفت امر تجارت و توسعه مبادلات بازرگانی، ایجاد پس انداز و حفظ سرمایههای ملی و استقرار تامینهای مالی اجتماعی، فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکتهای بیمه به انواع بیمههای اشخاص و به ویژه، امر بیمه درمان تکمیلی، شاید منطقیترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است؛ چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد میآورد. به طوری که در بسیاری از موارد، هزینههای ناشی از آن بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل میکندبه دلیل اهمیت بیمه تکمیلی درمان در جامعه ایران در این تحقیق عوامل موثر بر توسعه بیمه مذکور پرداخته میشود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکتهای بیمه ایران، دانا، معلم، آسیا، نوین و رازی شهر بوئین زهرا است که در امر صدور بیمهنامه و پرداخت خسارتهای بیمه تکمیلی درمان فعالیت دارند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین متغیر توسعه بیمه تکمیلی درمان و پنج متغیر شامل آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه، عملکرد سازمان بیمه مرکزی، عمکلرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی، وضعیت مالی مشتریان و تخصص نیروهای شاغل در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد