سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله جعفری – سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره برداری سد و نیروگاه
سعید جلودار – سازمان آب و برق خوزستان،مدیر مرکز کنترل آب و برق.
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت بهره برداری سد و نیروگاه
مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت بهره برداری سد و نیروگاه

چکیده:

بازار برق از آبان ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد و صور تحسا بهای درآمدی آن بر اساس آیین نامه بازار برق ایرا ن، از ابتدای سال ۱۳۸۳ تاکنون به صورت مداوم تهیه شده است. در این میان تغییرات در نحوه پرداخت درآمد طی سا لهای گذشته مشهود بوده است. آیین نام ههای اولیه پرداخت پول بر مبنای تقسیم ایام سال به دو بخش گرم و غی رگر م، تقسیم هرهفته به تعطیل و غیرتعطیل و همچنین تقسیم شبان هروز به سه بخش پیک،عادی و کم باری تدوین م یشد. لیکن از سال ۱۳۸۷ ، با تعیین ضریب آمادگی برای هر ساعت از شبانه روز در طول یک سال از ابتدای سال، قیم تگذاری تغییر کرد. همچنین قیمت پول انرژی نیز که به نحوه قیم تگذاری روزانه از سوی دفتر بازار برق بستگی دارد، نیز در این مدت تغییراتی یافته است. مبلغ خسارت نیز به نیز یک محدودیت برای درآمد نیروگ ا ههاس ت. زیرا در ul میزان تولید اخذ نشده نسبت به مقدار ابراز شده تعلق م یگیرد. کد صورت قیم تگذاری نامناسب و غیرواقعی، دراین حالت تولید برق با ۹۰ درصد پایی نترین نرخ ارائه شده موجود خریدار ی م یشود که در مجموع افت محسوسی در درآمد به وجود م یآید. در نهایت برای عدم تولید واحد در زمان مقرر جریمه درنظر گرفته م یشود. عدم امکان ارائه توان تولیدی ابراز شده در ساعت مقرر باعث درنظر گرفته شدن جریمه م یشود که اصطلاحا آزمون ناموفق ظرفیت نامیده م یشود و بر خلاف موارد ذکر شده بالا که باعث افزایش درآمد م یشود، جریمه منجر به کاهش درآمد م یشود. این جرایم که به دو بخش خطای عملی و انسانی تقسیم م یشوند. در مجموع به نظر م یرسد تغییرات اجراشده در سا لهای گذشته در مجموع به سود نیروگا ههای آبی بوده است لیکن هنوز تا رسیدن به شرایط واقعی درآمد نیروگا ههای آبی راه درازی مانده است.