سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فره نگ اسدالهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محسن سام دلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی کیالاشکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسن ستوده ئیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات و محقق جنگلداری

چکیده:

به منظور بررسی یکی از مشخصه های ساختار توده شاخه زاد راش در سری ۶ جنگل طویر از حوزه آبخیز ۳۹ غرب مازندران یعنی بررسی نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی جهت ها و جست گروه ها در تیپ راش خالص ابتدا به مساحت ۴ هکتار با تقلیل سطح به ۲ هکتار ، ۰/۵ هکتار و ۰/۲۵ هکتار از طریق نمونه برداری سیستماتیک با ابعاد شبکه ۱۲۵× ۱۰۰ و با شدت ۸% مشخصه قطر برابر سینه و ارتفاع اندازه گیری شده سپس نمودار نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی در نرم افزار Spss ترسیم که نتایج نشان داده ،نمودارها حالت یکنواخت و همگن داشته، البته با کاهش سطح کمی نا منظم نشان داده شد و بهترین سطح ارزیابی وضعیت کمی و کیفی و ساختار آن توده ۱ هکتاری پیشنهاد می گردد. با مطالعه پارامترهای مذکور برای رسیدن به بهترین حالت مدیریت آن توده برنامه ریزی های جنگلشناسی اعم از نوردهی از بالا و تنک کردن به هدف حمایت اززاد آوری گونه های همراه، درختچه ای و علفی و حمایت از جست گروهای جوان در حال رشد ، پیشنهاد می گردد.