سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه هادی پور لشکریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
مهران افخمی – دکتری مدیریت محیط زیست_مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
افشین تکدستان – دکتری مهندسی محیط زیست _عضو هیات علمی دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزش

چکیده:

زباله های بیمارستانی به دلیل دارا بودن ترکیبات آلاینده و مخاطره آمیز زیست محیطی در سیستم مدیریت مواد زاید از اهمیت خاصی برخوردارمی باشند. روش مطالعه در این پژوهش به صورت بررسی میدانی و شواهد عینی در طول ۶ ماه، ضمن مرور منابع و مطالعه کتابخانه ای همراه با تکمیل پرسشنامه از مسئولین، تهیه عکس و مصور سازی از وضعیت تفکیک، جمع آوری، ذخیره سازی و حمل و نقل مواد زاید تولیدی در بیمارستان امیرالمؤمنین صورت گرفته است. نتایج این بررسی حاکی از این است که میانگین وزنی کل پسماندهای تولیدی، پسماندهای عفونی – خطرناک و شبه خانگی به ترتیب برابر با مقادیر ۳/۷۹kg/bed-day و ۱/۳۶kg/bed-day و ۲/۷۹kg/bed-day و ۴۳می باشد. در این مؤسسه درمانی به دلیل عدم اعمال مدیریت مناسب مواد زاید تولیدی، در محورهای تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل نهایی و همچنین به دلیل عدم استفاده ازتکنیک ها و تجهیزات پیشرفته در زمینه بی خطرسازی پسماندها، تهدید خطرات زیست محیطی و بهداشتی مرتبط با این نوع مواد زاید وجود دارد. براساس یافته های این مطالعه در خصوص وضع موجود مدیریت مواد زاید تولیدی دراین بیمارستان، لازم است با ارائه آموزشهای لازم به خدمه بیمارستان و تدارک امکانات اولیه، جداسازی پسماندهای تولیدی در بخش ها و دیگر واحدهای بیمارستان با دقت صورت گرفته و آمار تولید آنها ثبت و نگهداری شود. اما از آنجا که حفظ محیط زیست یک موضوع میان بخشی است بدون همکاری سازمانی و مراکز مرتبط، تلاش جهت ارتقاء بهداشت و توسعه پایدار امری غیرممکن می نماید. لذا با افزایش سطح آگاهی مسئولان مراکز بهداشتی نسبت به توجه به اهمیت تفکیک و ذخیره سازی اصولی پسماندهای بیمارستانی گام بلندی در جهت حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست برداشته خواهد شد.