سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خیراله سواری زاده – کارشناس عمران و مشاور فنی- عمرانی سازمان پارکها و فضای سبز اهواز

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی نحوه عملکرد افزودنی های کاهنده آب یا فوق روان کننده ها بر بتن تازه و سخت شده می باشد. بدین منظور، اثر سه نوع فوق روان کننده برکارایی بتن تازه، مورد بررسی قرار گرفت وکاربرد هرکدام بسته به شرایط ساخت، مشخص گردید. همچنین بطورکلی اثر فوق روان کننده ها، با و بدون استعمال فوق روان کننده بر کارایی بتن تازه و سخت شده، مورد بررسی قرار گرفت. سؤال تحقیق: در این تحقیق، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که عملکرد افزودنی های فوق روان کننده بر روی بتن های تازه و سخت شده چگونه می باشد و تأثیر انواع آنها بر خواصی چون کارایی، جداشدگی، آب انداختگی و مقاومت فشاری چیست؟ روش تحقیق: در این پژوهش، با مطالعه کتابخانه ای بتن در دو نوعِ با و بدون افزودنی فوق روان کننده، مقایسه آنها از لحاظ کارایی صورت گرفت و همچنین مقایسه چند فوق روان کننده و تأثیر هرکدام بر روی کارایی بتن تازه و نیز سنجش مقاومت فشاریِ بتن سخت شده در سنین مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه گیری: نتیجه ای که ازمطالعات انجام شده بدست آمد، بدین شرح می باشد که فوق روان کننده ها بر کارایی بتن تازه، اثر مثبت و بسزایی دارند و مدت زمان محفوظ ماندن این کارایی، برای هر محصول متفاوت میباشد. لذا بسته به نوع مصرف و هدف و انتظارمان از بتن، باید نوع محصول را انتخاب نمود و نیز بر خواص دیگر بتن تازه مانند آب انداختگی و جدا شدگی، اثر منفی دارند که قابل مهار و کنترل میباشد. همچنین بر خواص بتن سخت شده نظیر ۱- مقاومت های بتن(فشاری، خمشی، کششی، برشی، سایشی)، ۲- ویژگیهای مکانیکی(مدول ارتجاعی، ضریب پواسون و …) و ۳- پایایی آن به ویژه در کاهش نفوذپذیری در برابر آب، نمک های زیان آور و کلریدها تأثیری مثبت دارد.