سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو حسینی – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
کیوان کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی ازموارد مطالعاتی که در طراحی سد انجام می گیرد رسوبگذاری د رمخازن سدها است رسوبگذاری سبب کاهش حجم ذخیره سد می گردد بررسی نحوه توزیع رسوبات در مخازن سدها جهت تعیین تراز آستانه دریچه های عمقی و جانمایی ابگیرها حائز اهمیت فراوان می باشد یکی از ابزارهای مهم برای پیش بینی مقدار رسوبگذاری د رمخازن سد ها و برآورد عمر مفید آنها استفاده از مدلهای ریاضی می باشد این مدلها مبتنی بر تحلیل معادلات حاکم برپدیده های انتقال توزیع ته نشینی و آبشستگی رسوب است یکی ازمدلهای عددیمدل شبه دو بعدی افقی GSTARS است که قادر به مدلسازی تغییرات تراز کف مخازن ناشی از رسوبگذاری با استفاده از روابط مختلف انتقال رسوب می باشد دراین مقاله نحوه توزیع رسوب درمخزن سد کرج امیرکبیر دریک بازه ۱۵ ساله با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه آن با روشهای تجربی کاهش سطح و افزایش سطح مورد بررسی قرارگرفته است و با نتیاج هیدروگرافی مخزن سد مقایسه شده است.