سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

تکامه عباس نیا طهرانی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بروجرد

چکیده:

امروزه کاربری تاریخی اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری ، رو به ویرانی نهاده اند .این کاربری ها در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا حال ، در بر دارنده تاریخ مستند هر دوره هستند.ودر این جاست که شیوه تغییر کاربری بنا مطرح می شود، که اگر بررسی و تحلیل درستی از شیوه های تغییر کاربری بنا صورت نپذیرد، احتمال نابودی و یا متروکه شدن هر بنا بسیار زیاد است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل نحوه ی تغییر کاربری بنای صنعتی به یک بنای آموزشی فرهنگی است. این مقاله بر آن است تا با بررسی برنامه فیزیکی کاربری و گردش کار اولیه، و تحلیل چگونگی ایجاد این برنامه فیزیکی و تطبیق آن برنامه فیزیکی و گردش کار با کاربری جدید، به این برسد که آیا یک بنای صنعتی قابلیت تبدیل به کاربری آموزشی دارد یا احتیاج به تصحیلات ویژه ای دارد.و در این موضوع به خصوص به بررسی مطالعه موردی پرداخته شده است.نمونه موردی تغییر کاربری کارخانه چرم سازی تبریز به دانشگاه هنر تبریز می باشد. لذا روند مقاله بدین گونه می باشد با استناد از روش تحلیلی _توصیفی و به گونه جمع آوری مدارک بنا به صورت کتابخانه ای، و میدانی برنامه فیزیکی بنا در کاربری قدیم و کاربری جدید را مورد بررسی قرار می دهیم. برای به دست آوردن برنامه فیزیکی بنا، ابتدا سناریوی فعالیتهای بنا را در دو کاربری قدیم و جدید بررسی کرده و سپس به تحلیل روابط آنها می پردازیم و در آخر به تهیه پرسشنامه و و نظر سنجی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه پرداخته شده است در انتها با تطبیق موارد استخراجی با استانداردهای موجود، درستی و یا عدم درستی نحوه ی عملکرد تغییر کاربری را مورد تحلیل قرار می دهیم.