سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد یاورزاده – گروه آبخیزداری – دانشگاه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
اسماعیل شیدای – گروه مرتعداری– دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آرش زارع – گروه آبخیزداری – دانشگاه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
قاسم همدمی – گروه آبخیزداری – دانشگاه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

یکی از اطلاعات مهم که از دادههای بارش و دبی حاصل میشود وجود یا عدم وجود تغییر در این سری داده ها است. تعیین این تغییرات در بسیاری برنامه ریزیها و عملیات مدیریتی میتواند نقش بسیار موثری داشته باشد و به اولویت بندی مناطق و نوع عملیاتی که مد نظر است کمک میکند. تغییرات کاهشی یا افزایشی دبی می تواند به دلایلی مختلف از جمله عوامل اقلیمی، تغییرات کاربری اراضی و انجام اقدامات آبخیزداری رخ دهد. که تشخیص این تغییرات در پیش بینی وضعیت آتی حوضه آبخیز کمک می کند و موجب می شود که تصمیمات مناسب با شرایط حوضه را اتخاذ نمود. در این تحقیق با کمک نرم افزار آماری R و با استفاده ازآزمون رگرسیون خطی (پارامتریک) و آزمون من کندال(غیر پارامتریک)، ۳۹ سال آمار داده های حداکثر بارش روزانه، بارش سالانه و داده های دبی حداکثر لحظه ای، حداکثر روزانه ایستگاه های آباجالو و تیپیک واقع در حوضه آبخیز نازلوچای استان آذربایجان غربی برسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد، تغییرات داده های حداکثر بارش روزانه در ایستگاه آباجالو صعودی و بارش سالانه در ایستگاه تیپیک نزولی است، در حالیکه داده های دبی در این دو ایستگاه از تغییرات چشمگیری پیروی نمی کند.