سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
حمیده دقیق – دانشجوی دکترا، شرکت مهندسی کیهان خاک

چکیده:

در این تحقیق نحوه تشکیل و توسعه ریپل های رسوبی در بستر کانال ناوبری بندر سجافی واقع در دلتای رودخانه زهره مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از شبیه سازی عددی همراه با مطالعات نظری بهره گرفته شده است. برای بررسی اثرات جزرومد و امواج برتشکیل و رشد ریپل های رسوبی بستر در کانال ناوبری، نقاطی در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. مدلسازی انجام شده برای بررسی اثر جزرومد نشان داد که میزان تغییر تراز بستر برای نقاط مختلف در داخل کانال ناوبری از ۵۰ سانتیمتر فرسایش تا ۷۰ سانتیمتر رسوبگذاری تغییر می کند که بصورت ایجاد ریپل های رسوبی در داخل کانال می باشد. طوریکه در بعضی نقاط داخل کانال حفره هایی تا عمق حدود ۵۰ سانتیمتر ایجاد می شود و در فاصله حدود ۱۰۰ متری در پایین دست آن تپه هایی تا ارتفاع ۴۰ تا ۷۰ سانتیمتر شکل میگیرد و این گودالها و تپه های رسوبی بصورت زوجی هستند. همچنین نتایج حاصل از مدلسازی انجام شده برای بررسی اثر امواج نشان می دهد که اختلاف پریود و ارتفاع امواج در مرحله رشد تاثیری ندارد اما در مرحله رسوبگذاری، با کاهش پریود امواج، رسوبگذاری کمتر شده و با کاهش ارتفاع امواج، رسوبگذاری افزایش خواهد یافت.