سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا قهرمانی – دانشجوی دوره دکتری، رشته مدیریت رسانه ای، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس بین الملل کیش

چکیده:

انسان موجودیست اجتماعی و برای بقای حیات خود نیازمند ایجاد ارتباط با محیط اطراف خود می باشد. یک مجرای برقراری ارتباط رسانه می باشد. رسانه ها در نفوذ بر نگرش و ادراک مخاطبان موثر هستند. درک سواد و فرهنگ رسانه ای به عنوان یکی از کار امدترین ابزارهای شناخت ارتباطی امری است اجتناب ناپذیر. در این پژوهش سعی گردیده است تا ابعاد مختلف تاثیر گذاری رسانه ها بر فرایند درک و اقناعمخاطبین بر اساس الگوهای مختلف فرایند متقاعد سازی مورد نظر قرار گیرد. هدف از نگارش این پژوهش تبیین مدل شناختی انسان و مخاطبان رسانه های گوناگون بالاخص رادیو و تلوزیون و مطبوعات وفضای مجازی با در نظر گرفتن شیوه های اقناعی خاص مرتبط وویژگیهای تاثیر گذار انها به تفکیک بر دریافت گیرنده و واکنش جنبه های روانشناسی و فیزیکی مغز و ادراک و بررسی بر اساس نظریاتالگوهای متقاعد سازی معمول در عرصه رسانه ای می باشد. در این راستا توضیح و تحلیل مفاهیم و اصطلاحات مطرح در حوزه ارتباطات اقناعی، موضوعیت می یابد که با هدف بررسی اقناع و تغییر نگرش مخاطب، بر اساس ضوابط اقناع و مدلهای ارتباطی مطرح صورت پذیرفته است. همچنین شناخت مخاطب رسانه ای به عنوان عنصر اصلی در جهت مخاطب سازی مورد تحلیل قرار گرفته و چگونگی متقاعد سازی ادراک و شناخت مخاطبین از طریق رسانه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.