سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار – گروه فرآوری مواد معدنی – دانشگاه تربیت مدرس تهران،
بهزاد شهبازی – بخش مهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

کانیهای مس به دو صورت سولفیدی و اکسیدی در کانسنگ عباس آباد حضور دارند. بنابراین برای بازیابی کانیهای مس، دو مرحله فلوتاسیون بر روی این نمونه انجام شد که در مرحله اول کانیهای سولفیدی و در مرحله دوم کانیهای اکسیدی بازیابی گردید. در شرایط بهینه فلوتاسیون رافر، بازیابی و عیار برای مسسولفیدی به ترتیب ۲۶/۲۴ و۳۱/۳۴%و بازیابی و عیار برای مس اکسیدی به ترتیب۱۴/۲۱و۳۹/۶۴%تعیین گردید. با توجه به اینکه بازیابی مسسولفیدی در مراحل رافر و رمق گیری در مجموع برابر با۲۹/۵۹%و بازیابی مس اکسیدی در مراحل رافر و رمق گیری در مجموع برابر با ۴۱/۸۱%بود، بنابراین بازیابی نهایی مس برابر با۷۱/۴۰%بدست آمد.