سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

آرش یوسفی – دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست
هومان بهمن پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
بهرنگ سلاجقه – دانشجوی دکتری تخصصی علوم محیط زیست
سولماز دشتی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

مناطق حساس زیستی دریایی به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص اکولوژیکی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی را به عنوان مناطق مورد توجه از لحاظ مدیریت زیستی قرارگرفته اند پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پرندگان آبزی و کنار آبزی در تعیین مناطق حساس زیستی دریایی تعریف گردیده است که بصورت مطالعه موردی در پارک ملی بوجاق صورت گرفته است روش تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی بوده که پس از انتخاب یک معیار اصلی و پنج معیار فرعی با اتخاذ شیوه نمره دهی وزن گذاری ارزش کمی پیدا کرده اند براین اساس محدوده مورد مطالعه به ۳۳ سلول یا واحد ارزیابی ۵۰۰ هکتاری شبکه های ۲/۲×۲/۲ کیلومتر تقسیم گردیده و پس از بازدیدهای صحرایی و تفسیر داده های تصویری ماهواره و هوایی ویژگیهای هر سلول در چارچوب معیارهای منتخب به تفکیک مورد بررسی قرارگرفتند و سپس لایه های اطلاعات یدر محیطی GIS تحلیل گردیدند.