سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد فخریه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلام
رضا کرمی محمدی – دکتری مهندسی زلزله- مدرس دانشگاه های تهران و شهرکرد

چکیده:

انرژی میرایی سازه و انرژی ورودی زلزله به سازه از معیارهای مهم خرابی در سازه می باشند و از عوامل مهم تاثیرگذاربر آن سختی و میرایی سازه است. از طرف دیگر می دانیم که سختی سازه وابسته به پریود طبیعیسازه می باشد و این امر مطالعه رابطه بین ماکزیمم انرژی میرایی سازه و ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه با پریود و میرایی سازه را ضروری می سازد. لذا در این تحقیق سعی شده رابطه بین نسبت ماکزیمم انرژیمیرایی سازه به ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه با پریود و میرایی سازه برای سیستم تک درجه آزادی بااعمال شتابنگاشت زلزله های معتبر جهان برای خاک نوع یک و دو با انجام تحلیل دینامیکی خطی مشخصشود. با تغییر پریود و میرایی سازه ، نسبت ماکزیمم انرژی میرایی سازه به ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه تغییر می کند. این تغییرات، بصورت رابطه نسبت ماکزیمم انرژی میرایی سازه به ماکزیمم انرژی ورودی زلزلهبه سازه با پریود و میرایی سازه نمود پیدا خواهد کرد.نسبت ماکزیمم انرژی میرایی سازه به ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه با افزایش پریود طبیعی سازه، افزایش و با کاهش میرایی سازه، افزایش می یابد