آزمایش چکش اشمت

برای ارزیابی یکنواختی مقاومت بتن در لایه های سطحی ، آزمایش چکش اشمیت بر روی هر ۴٩ موقییت نشان داده شده در شکل (٢) انجام گرفت ، و در هرخانه ١۶و در مجموع برای هر دیوار ٧٨۴ قرائت صورت گرفت . در ضمن برای ترسیم نمودار کالیبره ، این آزمایش در تمامی سنین مذکور بر روی ٣ آزمونه ی مکعبی به ابعاد ١٠سانتی متر انجام شد. بر روی هر آزمونه ١٢ قرائت انجام گرفت ( در مجموع ٣۶ قرائت ) و میانگین آنها ثبت گردید.

 آزمایش مغزه گیری

اگرچنانچه مقاومت آزمونه های آزمایش فشاری کمتر از حداقل مقدار تعیین شده درمشخصات کار باشد، در این صورت یا بتن واقع شده درسازه ضعیف است و یا آزمونه های آزمایشگاهی واقعاً معرف بتن درسازه نمی باشند. برای بررسی قسمت های مشکوک سازه می توان اقدام به مغزه گیری نمود. معمولاً مقاومت مغزه های گرفته شده کمتر از مقاومت فشاری آزمونه های استاندارد آزمایش شده درآزمایشگاه می باشد و این می تواند به دلیل تفاوت در نحوه ی عمل آوری و تراکم آزمونه های مغزه گیری شده نسبت به آزمونه های آزمایشگاهی و نیز به دلیل عملیات حفاری باشد. آزمایش مغزه گیری با استفاده از مته به قطر ٧۵ میلیمتر انجام گرفت و سپس آزمونه ها در آزمایشگاه به نسبت   ، یک برش داده شدند و پس از عملیات کلاهک گذاری برای تعیین مقاومت فشاری زیر جک هیدرولیکی قرار گرفتند. درشکل (٢)موقعیت مغزه های گرفته شده دردیوار بتن مسلح نمایش داده شده است .