افزایش فاز مایع با خواص تردی به عنوان فاز زمینه منجر به کاهش استحکام مـی گـردد. در مـورد نتـایج ارائـه شده در جدول ۶ نیز می توان گفت کاهش گداز آور با افزایش استحکام روبه رو است چرا که توسعه بیشتر فـاز مایع باعث کاهش استحکام می گردد. در این مورد به دلیل توسعه فاز مایع بـه حـد مطلـوب در تمـامی نمونـه هـا کاهش گداز آور منجر به افزایش جذب نمی گردد و ترکیب بهینـه نمونـه ای بـا حـداقل گـداز آور یعنـی ٩% نفلـین سیانیت می باشد

که حداکثر استحکام و حداقل جذب آب را دارد. در مقایسه دو نمونـه SN١ و SF١ نمونـه حـاوی فلدسپار استحکام بالاتری دارد و جذب آب هر دو نمونه تقریبا یکسان است لذا می توان گفت توسعه فاز مایع در نمونه حاوی نفلین سیانست بیشتر است که موجب کاهش استحکام گردیـده اسـت . نتـایج حاصـل از دو دیـدگاه کاهش دمای پخت و کاهش گداز آور مصرفی قابل بررسی اسـت .

دسـتیابی بـه اسـتحکام یکـسان بـه ازای ٢۴% مصرف گداز آور برای نمونه حاوی نفلین سـیانیت در C١٢٠٠ و بـرای نمونـه حـاوی فلدسـپار در C١٢۵٠ رخ می دهد. در دمای یکسان C١٢۵٠ جذب آب و استحکام نمونه حاوی ١٨% نفلین سیانیت بـا نمونـه ٢۴% فلدسـپار یکسان است .

طرح پراش اشعه x دو نمونه SN١ وSF١ پخته شـده در دمـای C١٢٠٠، نـشان دهنـده فـاز مولایـت بیشتر در نمونه حاوی نفلین سیانیت که به دلیل وجود آلومینای بیـشتر نفلـین سـیانیت در مقایـسه بـا فلدسـپار می باشد. با توجه به خواص نمونه SN۶ ترکیب بهینه است که در تصاویر SEM آن نشان دهنده وجود فاز مایع و ذرات کروی شکل مولایت اولیه به عنوان یکی از فازهای کریستالی است . توزیع همگـن حفـرات نیـز در تـصویر مشهود است .

مقایسه آنالیز شیمیایی فلدسپار و نفلین سیانیت نشان دهنـده وجـود فلدسـپار سـدیک بیـشتر در ترکیـب نفلـین سیانیت مصرفی است که منجر به قدرت گدازآوری بیشتر و سرعت ذوب بالاتر می گردد. مقدار آلومینا در نفلین سیانیت بالاتر از فلدسپار است که منجر به افزایش ویسکوزیته فاز مایع حاصل را می شود لذا خطر دفورمگی به اندازه مـصرف فلدسـپار سـدیک وجـود نـدارد. در دماهـای C١١٠٠ و C١١۵٠ اسـتحکام نمونـه حـاوی نفلـین سیانست بالاتر از نمونه حاوی فلدسپار است و استحکام نمونه هـای حـاوی نفلـین سـیانیت بـا افـزایش دمـا تـا C١٢٠٠ افزایش می یابد. در دمای C١٢۵٠ به دلیل توسعه فاز مایع استحکام نمونه حاوی فلدسپار بیشتر اسـت . به طور کل می توان نتیجه گرفت جایگزینی فلدسپار با نفلین سیانیت منجر به کاهش دما و زمان پخت می شود. از طرفی برای دستیابی به استحکام و جذب آب یکـسان در دمـای پخـت C١٢۵٠ بـرای ترکیـب بررسـی شـده بـا جایگزینی نفلین سیانیت ،مصرف گدازآور ۶% کاهش می یابد.