سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی شیرازی خرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان مرکز خاش

چکیده:

این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سیستان زهک برروی ارقام سورگوم دانه ای جهت بررسی شرایط تنش آبی اعمال شده انجام یافت دراین آزمایش د رنتایج به دست آمده از تجربه به عاملهای اول در شرایط تنش آبی ۴ عامل حدود ۹۰ درصد واریانس ایجاد شده بین صفات را نشان داد که عامل اول ۴۲% ، عامل دوم ۲۳% و عامل سوم ۱۵% و عامل چهارم میزان کمتری از این واریانس ایجاد شده را به خود اختصاص داد که قابل محسوس نبود و از آن صرفنظر شد همچنین مقایسات میانگین در شرایط کم آبیاری نشان داد که رقم KGS3 بیشترین میزان ارتفاع، طول و عرض پانیکول را نشان داد ولی از نظر وزن صددانه، رقم کمیا بیشترین میزان را به خود اختصاص داد و از لحاظ مدت زمان ظهور پانیکول تا رسیدگی رقم پیام بیشترین میزان را به خود اختصاص داد و از نظر فاصله زمانی کاشت تا رسیدگی توده محلی سیستان کمترین طول دوره را داشت.