سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد رنجبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – استادیار و عضو هیات علمی دانههای روغنی
احمد حیدری – استادیار و عضو هیات علمی گیاه پزشکی و سمشناسی

چکیده:

منظور بررسی نتایج سطوح مختلف نیتروژن و ماده ضد تنش PolymerAG بر ویژگی های زراعی کلزا در تاریخ های مختلف کاشت آزمایشی در سال ۸۸ -۱۳۸۷ در شهرستان نظرآباد اجراء گردید . آزمایش در قالب طرح کرتهای دوباره خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید.تیمارهای اصلی شامل ۳ سطح تاریخ کاشت D3 = 78/8/5، D2 = 78/7/25،D1= 78/7/15 و تیمارهای فرعی اول شامل ۴ سطح نیتروژن N3 = و ۲۲۵ N2 =150، N1 =75 ، N0=0 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تیمارهای فرعی دوم شامل ۲ سطح ماده ضد تنش مصرف -A1 و عدم مصرف -A2 بودند . نتایج نشان داد که عملکرد دانه بطور معنی دار تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت بطوریکه بیشترین عملکرد ( ۳۰۸۹ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول بدست آمد ولی از نظر آماری با تاریخ کاشت دوم در یک گروه قرار گرفتند از طرفی عملکرد دانه بطور معنی داری تحت تأثیر افزایش نیتروژن قرار گرفت بنحوی که حداکثر عملکرد دانه ( ۳۲۹۳ کیلوگرم در هکتار) از مصرف نیتروژن به مقدار ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار بدست آمد .اما عملکرد تحت تأثیر ماده ضد تنش قرار نگرفت . اثرات متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن با تاریخ کاشت ضد سرما ، نیتروژن ضد سرما و تاریخ کاشت نیتروژن و ضد سرما نیز معنی دار شد تحقیق آماری نشان داد که اثر تاریخ کاشت به ارتفاع ، طول شاخه های فرعی ،تعداد غلاف در ساقه اصلی ، عملکرد بیولوژیک به تعداد دانه در غلاف ساقه اصلی ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود اما تعداد شاخه های اصلی ، شاخص برداشت ، تلاش بازآوری تحت تأثیر تاریخ کاشت و نیتروژن قرار نگرفتند و همچنین اثر ماده ضد تنش بر وزن هزار دانه ، تلاش بازآوری وECبرگ معنی دار بود .اثر متقابل تاریخ کاشت ، نیتروژن و ضد استرس فقط بروزن هزار دانه وEC طوقه معنی دار شد .