سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی شیرازی خرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان مرکز خاش

چکیده:

جهت آزمایش اثرات مهم فاکتور تنش برروی ارقام انتخابی در منطقه سیستان آزمایشی به صورت طرح ازمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد. بیشترین میزان تغییرات مربوط به فاصله زمانی ظهور لیگول تا ظهور پانیکول و کمترین آن مربوط به صفت فنولوژیک فاصله زمانی کاشت تا رسیدگی بود نتایج رگرسیون چند متغیره بهروش Back ward در شرایط کم آبیاری نشان داد که ۵ صفت عرض پانیکول وزن صددانه، عرض برگ پرچم، فاصله زمانی کاشت تا رسیدگی و تعداد دانه در پانیکول درمدل نهایی باقی ماندند. همچنین در شرایط کم آبیاری تجزیه کلاستر جهت میزان قرابت ژنتیکی ژنوتیپ ها صورت پذیرفت. و مشخص نمود که در شرایط کم آبیاری میزان قرابت آنها فاصله های دور و نزدیکی به خود گرفتند. و نشاندهنده عمل تظاهر ژن ها در ارقام به شرایط موجود می باشد.